Начало Контакт Поръчай дипломна работа Запитване за дипломна работа Телефон за запитване за дипломна работаТелефон за запитване за дипломна работа Поща за свръзка за дипломни работи Skype за чат за дипломни работи
Прочети още за нашите клиенти на дипломни работи Нашите клиенти на дипломни работи
 • Пиша Ви, защото искам да изкажа най-искрените си благодарности за помощта, която ми оказахте! Перфектна дипломната работа, която отговаряше напълно на изискванията. Направила съм съвсем малки корекции. Както ще видите в рецензията, която Ви изпращам, оценката е Отличен 6,00. Със сигурност бих Ви препоръчала на мои приятели и познати!

  Виолета А., УНСС

 • Благодаря ви! Сутринта получих отлична оценка на проекта по СМОП! Отново ви благодаря!

  Владимир Н, УниБИТ

 • Здравейте, Благодаря Ви отново за невероятната тема. Много се радвам, че се се намерихме :D. Притежавате изключителен професионализъм, знания, опит, библиотека и мотивация за творество. Благодаря! :) :) :)

  Росица В, София

Най-добра цена за дипломни работи

Общи условия и правила

1 Общи условия и правила

Посещавайки сайта Diplomni.eu,   ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползването му. Ако Вие не желаете да се съобразите с тях, моля не посещавайте този сайт и не ползвайте предоставените в него услуги. Така формулирани тези правила за ползване, имат за цел да Ви защитят и осигурят  безопасни, приятни и полезни минути с услигите и информацията, която предлагаме.

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн услуги през уеб сайта www.diplomni.eu, за краткост наричан „уеб сайта”, собственост на Diplomni.EU, телефон за контакти 0896 138 916, наричан за краткост „Консултант” и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за консултантски услуги, наричано за краткост „Потребител”.

2 Съдържание на сайта

Съдържанието, поместено на  уеб страниците на сайта Diplomni.eu  е със защитени авторски права, като се включват дори и тези права, които не са изрично упоменати тук, но са гарантирани от Закона за авторското право и сродните му права. Diplomni.EU  е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта Diplomni.eu  и всички приложения и модули. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Diplomni.EU, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Копирането на текст или графика от този сайт без изричното разрешение на Diplomni.EU ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

3 Защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите клиенти. Позволено е разглеждането на страниците на сайта свободно, без да е задължително попълването на регистрационните форми и въвеждането на каквито и да било лични данни. В случай, че потребителят реши да ползва някои от предлаганите услуги, е необходимо да публикува желаните от нас лични данни, за да извършим заявеното, но личните му данни продължават да бъдат защитени. Събраните данни, са единствено онези, които са необходими за извършване на желаната услуга и са получени директно от потребителя. Приоритетна цел на Diplomni.EU е да гарантира на своите клиенти разумно ниво на безопасност на личните данни.

Diplomni.EU гарантира, че всички предоставени от клиента лични данни (име, телефон, имейл и учебно заведение) няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите условия за ползване на предоставените услуги.

Съгласно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, потребителя се съгласява личните му данни, като: име, телефон, имейл, учебно заведение и/или банкова сметка, да се обработват от служители на Diplomni.EU за целите на предоставяните услуги от уеб сайта, както и от лица, администриращи предоставяните услуги.

Потребителят е информиран/а, че може да оттегли съгласието си по всяко време като изпрати имейл до info@diplomni.eu.

4 Точност и истинност на информацията

Diplomni.EU не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Diplomni.EU си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Diplomni.EU се задължава да вземе всички разумни мерки, с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях Diplomni.EU не носи отговорност.

5 Гаранции

Diplomni.EU не дава нито преки, нито косвени гаранции във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Diplomni.EU  не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Diplomni.EU  е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на Diplomni.EU в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

6 Изработка на проект

6.1 Оферта за изготвяне на проект

След получаване на запитване Diplomni.EU изготвя оферта за разработване на проект, като се вземат под внимание темата, обема, срока за разработка, работен план (ако има такъв), предоставените от клиента изисквания по съдържанието (ако има такива) и насоки на дипломния ръководител (ако са представени такива). Офертата е обвързана със срока на валидност посочен в нея. Ако това не е направено, валидността е 3(три) работни дни от датата на изпращане. В офертата се посочват обема на разработка, срок за предаване, цена за разработка, начин на плащане и формат на предаваният проект. Чрез заплащане на авансовата вноска се счита, че клиентът е приел офертата и се е съгласил с настоящите общи условия, при което започва работа по договорения проект. Датата на предаване на проект посочена в офертата е ориентировъчна и може да бъде променяна в хода на разработка при необходимост. Всички допълнителни изисквания и/или насоки получени след отправяне на оферта, подлежат на допълнително договаряне. При условие, че не бъдат допълнително договорени, имат само информативен характер. Всички цени са базирани на брой страница съдържаща до 1800 символа, включително и интервалите.

Настоящите Общи условия са съставна част от направената оферта и се счита, че след приемане на офертата се съгласявате с тях.

6.2 Разработване на договорен проект

6.2.1 Авансова вноска

Авансовата вноска е задължителна за всички проекти и размера и се определя от конкретната оферта към даден клиент. Авансовата вноска има смисъл на задатък по смисъла на ТЗ. При отказ от страна на клиента, тя не се връща и служи да обезпечи текущите разходи на Diplomni.EU направени за проекта. 

6.2.2 Срок за изпълнение

Срока за изпълнение, който е посочен в приетата от клиента оферта започва да тече след получаване на авансовата вноска. В случаите, когато същинската работа не може да започне или не може да продължи, поради забавяне от страна на клиента, срокът за изпълнение може да бъде удължен. В процеса на работа ако сложността на проект го изисква, срока за изпълнение може да бъде удължен до 5(пет) работни дни.

При предаване проект на части по обективни причини срокът за изпъление може да бъде удължаван допълнително.

6.2.3 Започване работа по проект

След заплащане на авансовата вноска, Diplomni.EU се задължава да започне работа по договорения проект. Процеса на разработка протича на два етапа - първи етап запознаване с проблема и подбор на литературни източници, и втори етап - фактическа работа по разработването на проекта. Diplomni.EU си запазва правото при необходимост на всеки етап от разработката, да изиска допълнителна информация от клиента във връзка с проекта.

6.2.4 Работен план

Ако клиента не е предоставил работен план преди изготвянето на оферта, Diplomni.EU се задължава да разработи такъв. При необходимост - работен план изработен от Diplomni.EU може да бъде променян в процеса на работа. Работен план предоставен от клиента може да бъде променян само след изрично негово съгласие. Diplomni.EU не носи отговорност за съдържанието на предоставен от клиента работен план. Спазват се стриктно точките посочени в него. Всички корекции в структурата на работния план, след предаване на проекта са обект на допълнително заплащане.

6.2.5 Параметри на проекта

Всички параметри и изисквания към възложените проектите трябва да бъдат договорени предварително в писмен вид. Всички обсъждания направени по друг начин и след направена оферта имат само информативен характер и Diplomni.EU не се ангажира с тях.

6.3 Предаване на проект

След завършване на проекта от страна на Diplomni.EU, същият се предава на клиента във формат на преглед. При формата за преглед с цел защита на труда си може да липсват увод, заключение и използвана литература. Всички страници носят логото на Diplomni.EU и са защитени от копиране.

Авторското право върху конкретен проект се прехвърля след заплащането му в пълния договорен размер. Дотогава носител на авторските права е Diplomni.EU. Изрично се забранява ползване, цитиране, копиране и разпространение на целия проекти или на части от него при представянето му във формат за преглед.

Формата за преглед има информативна функция относно готовността на проекта.

След заплащане на сумата по проекта, от която е приспадната авансовата вноска, клиентите получават проекта във MS Word формат, без защити на страниците, с което приключва етапа на разработване на проекта.

Ако датата за предаване съвпада с почивен ден или на официален празник, за такава се счита първия работен ден след нея.

Всички предадени проекти са във следния формат: шрифт - Times New Roman, големина на шрифта - 14pts, междуредие - 1.5 линии, отстояния - горе, ляво и дясно - 2,5см, долу - 2 см.

6.4 Корекции на предаден проект

Diplomni.EU се задължава да извърши корекции върху завършен проект, само ако касаят предадения текст във вида разработен от нас, но не по-късно от 6 седмици от деня на предаване на готовия проект. Всички останали корекции, включително и такива свързани с промяна на работния план, преформатиране, а така също и допълнения към основния текст са обект на допълнителни договорки. Всички корекции на проекти предадени в рамките на 14 дни могат да бъдат извършени в рамките на 3 дни след тяхното уточнение. Всички останали корекции са обект на допълнително плануване съгласувано с клиента.

6.5 Възстановяване на суми

При извършване на преводи към клиенти, всички необходими такси за трансфер се приспадат от изпращаната сума.

7 Политика за толератност и уважение

Политика на Diplomni.EU е да НЕ толерира език на омраза, заплахи, изнудвания и тормоз както от страна на консултанти, така и от страна на клиенти.

При констатиране на такъв случай взаимоотношенията както с консултанти, така и с клиенти се прекратяват незабавно.

8 Промяна на правилата и условията за ползване на сайта Diplomni.eu

Diplomni.EU си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично потребителите да проверяват тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между Diplomni.EU и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Потребителите могат да го прекратят като престанат да използват и посещават  уеб сайта Diplomni.eu и като унищожат материалите, които са "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от него. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват,  ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта Diplomni.eu   и услугите, които той предлага.

8. Заключителни разпоредби

Всички възникнали въпроси по отношенията на общите условия и правила за работа са обект на допълнителни договорки и уточнения.

Дипломни работи меню
Дипломни работи долно меню

Дипломна работа меню
Дипломни работи долно меню сянка

Главно меню дипломна работа сянка
Дипломна работа сянка долно меню
Начало | Общи условия и правила | Заглавна страница | Как Работим | Поръчай СЕГА | Цени | Въпроси | Препоръки | Контакти | Кариера | Есета | Реферати | Курсови проекти | Магистърски тези | Дипломни работи | Новини | Акредитирани Университети | Образователно-квалификационни степени
Дипломна работа книги Дипломни работи лого    ©       Diplomni.EU 2024 Всички права запазен
 • Valid CSS!
 • Valid XHTML 1.0 Transitional